React Native Resimlerin Sayfada Gösterilmesi

#expo #reactnative #displayimage

#imagesettings

1-Projenizde ‘assets’ isimli bir klasör açın.

2-Bu klasörün içine istediğiniz resimleri masaüstünden sürükle bırak şeklinde bu klasörünüze alın.

3-Yazdığınız ekranda import ile image kütüphanesini ekleyin.

4-Image yolunu yazarken örnek olsun

‘ . /assets/logo.png ‘

5-Resimleriniz jpg yada png formatında olabilir. Style ile boyut renk vs özellikleri tanımlayabilirsiniz. Bunlar için style kısmına bakarsınız.

6-Render yada return kısmında Scrollview içinde image leri gösterin aksi halde kayan sayfa yapısı sağlanamaz. View ile sayfa sabit kalır ve bikaç resimden sonrası görüntülenmez.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store