React Native Başlık (Header) Düzenleme

#expo #reactnative #header

RN Navigasyon tutorial kısmında detaylı açıklamalar var. Özetle aklımızda kalması için yazıyorum.

Header options kısmında yazı syling ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Yazı tipi, yazı rengi, background color, hizalama gibi css den de bildiğimiz typing işleri buradan yapılabilir.

Ayrıca proje yazarken, header kısmında logo yada resim kullanmak da isteriz. İkon kullanmak isteriz. Bunları da buradan yaparız.

StackScreen sayfamızda screen name den sonra options parantezi açarız ve orada sıralarız.

(kodları gelicek. )

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store