Expo-react native de app.json nedir?ne işe yarar?

App.json sayfasını proje açılınca görüyoruz. Burada özetle geçelim neler var ne işe yarar bunlar.

1- Orientation:”portrait”

Sayfayı dikey yönlendirme anlamına gelir. Diğer seçenekler ile yatay da yapılabilir.

2- Updates:fallBackToCacheTimeOut =0

Otomatik versiyonlar güncellensin. Ben uğraşmayayım.

3-Splash ekran: uygulama açılana kadar ekranda görünen sayfa

4- privacy: güvenlik ayarları

5- sdkVersion: projem hangi sürümde

6- notification : bildirim ayarları için

7- platforms: hangi ortamlarda çalışacak projem. İos Android web gibi

8- permissions: izinler

9- ios yada android ayarları

Genel itibariyle bu sayfa yukarıdakiler ile ilgili içerikler ve ayarların yapılması içindir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store