Expo go for iphone

İphone cihazlarda expo go qr kod taratma nasıl yapılır?

Expo go applikasyonu açıldığında Android cihazlar için tools kısmı ekranın en üst bölümünde çıkıyor.

Fakat Apple cihazlarda durum farklı. Tools kısmında scan qr code yani qr kod taratma bölümü görüntülenmiyor. Bunun için iPhone cihazlarda kamera yı açın ve qr kodu tarayın. Ekranın üst kısmında expo go ile aç sekmesi geliyor. Oraya tıklayın ve expo uygulamanız açılsın.

Kolay gelsin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store