react navigasyonu — sayfalar arası geçiş yapmak

expo kurulmları sonrasında react native tutorial ile çalışmaya başlıyorsunuz.

gelelim navigasyon işine. sayfalar arasında nasıl geçiş yaparım?

bu sorunun cevabı burada

sayafadaki gerekli kütüphaneleri kurarak işe başlıyorsunuz.

dikkati dağınık arkadaşlarım için buraya özetli ve sıralı halde bırakıyorum.

1- npm install @react-navigation/native

2- npm install react-native-gesture-handler

3- npm installreact-native-reanimated

4-npm install react-native-screens

5-npm installreact-native-safe-area-context

6-npm installreact-native-community/masked-view

7- expo install react-native-gesture-handler react-native-reanimated react-native-screens react-native-safe-area-context @react-native-community/masked-view

8-sonra da ekran yazmaya başlamak için buraya gelin

9- yığın gezgini kitaplığını kurmak için:

npm install npm install @react-navigation/stack

10- bu hatayı aldım

Module not found: Can’t resolve ‘@react-navigation/native’

11- çözüm için (expo kullananlarda)

expo install react-native-gesture-handler react-native-reanimated react-native-screens react-native-safe-area-context @react-native-community/masked-view

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store