Hatalardan Neler Öğreniyorum?

Something went wrong. Network Response timed out

hatası neden olur?

Uygulamanız web de pc’de çalışıyor ama expo client e bağlısınız elinizdeki telefona bakıyorsunuz ki bu mavi hata ekranı var.

Ne yapıcaz?

Qr Code tararken lan ağındaki kodu taradınız fakat telefon mobil ağa bağlı. Yani aynı kablosuz ağ alanında değilsiniz. Bu yüzden bu hatayı aldınız. Telefonu da aynı kablosuz ağ alanına bağlayın ve tekrar ekranı açın. Oldu bile.

Kolay Gelsin.

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store