Expo, web geliştiricilerinin, yalnızca JavaScript’te bir kez yazarak hem iOS hem de Android’de çalışan gerçek yerel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

Önce kurulumlar ile başlıyoruz.

  1. expo.io sayfasında get started bölümüne gelin. aşamaları takip ediyoruz.
  2. node js yi current version olarak yükleyin
  3. cmd ekrana gelin node -v yazıp hangi versiyon olduğunu görün
  4. cmd ekranda npm install expo-cli — global yazın ve expo yu yükleyin
  5. ilk projemizi oluşturalım.

expo init ilkproje
cd ilkproje
expo start

6. cd ilkproje

npm start

7. ve localhost ile iki sayfa açılacak bende ilki 190002 diğeri ise 190006 oldu.

ilkinde ekran görüntüsü diğerinde ise karekod okutmak için gerekli olan ekran geliyor.

8.Telefona expo client yükleyip ordan karekod okutun ve ekran mobil olarak da telefonunuzda açılsın

8. visual studio code a gelin ve app.js sayfasını açın. düzenlemeye başlayın.

Bilgisayar Mühendisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store