Expo-cli güncellemenin yarıda kalması, askıda kalması, tamamlanmaması

Komut satırında expo güncelleme komutlarını yazdınız ama yarıda kesiliyor ya da bitmeye az kala hata veriyor ekranda. Ne yapıyoruz?

Hemen npm uninstall ile girmeyin mevzuya. Sakin bir nefes alın önce.

Expo paketleri genelde büyük ve hızlı yükleme isteyen paketlerdir. Aceleniz varsa aynı anda 4–5 tane birden terminal açıp aynı komutları yazın. İnternet hızınız çok düşük değilse npm paketleri böylece yüklenebilir.

Fakat internet hızınız düşükse yükleme bir türlü tamamlanmaz. İşyeri ağından bağlanıyorsanız, benim de yaptığım gibi öğle yemeği molalarını kullanabilirsiniz. Kullanım sayısı azalınca size düşen internet hızı artar ve kolayca expo güncellemeniz tamamlanır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store