CS1202 error in visual studio

Bu hatayı aldıysanız çözüm oldukça kolay.

Tek yapacağınız iş, hatada adı geçen paketin yüklenmesi.

1- Önce hatada yazan gerekli paketi bilgisayarınıza yükleyin. Mesela .net5.0 gibi. .Net sitesine gidip yapın bunu

2- Proje adınıza sağ tıklayın,

2- Properties e gelin.

3-Application sekmesi açık olarak geldi ekrana. Target framework e gelip ordan son paket adını seçin.

4- nuget ten paket yüklediyseniz kaldığınız yerden install işine devam edebilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store