cannot be loaded because running scripts is disabled on this system visual studio code in react native-expo

Visual studio code ekranı açıldı ve expo start dediniz. Bir hata verdi. Hem de kırmızı olandan. Bu hatayla uygulamanız çalışmıyor.

Select terminal kısmına bakınca powershell terminalde olduğunuz gördünüz. Buradan cmd terminale geçmelisiniz. Bunun için bulunduğunuz terminalde cmd yazın ve enter tuşuna basın. şimdi cmd terminale geldiniz. Expo start komutu ile çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kolay gelsin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store